СТВОРЮЄМО НАСІННЯ І ДОВІРУ

ЄВРОПЕЙСЬКЕ НАСІННЯ З ПАТРІОТИЧНИМ АКЦЕНТОМ

Інтернаціональний День поля, що його вкотре організувала «Євраліс Семенс», цьогоріч проходив на технологічному полігоні компанії біля м. Умань на трасі Київ-Одеса і зібрав чи не найбільшу кількість відвідувачів за весь час проведення таких заходів. Цьому сприяли, насамперед, дві речі: по-перше — якісне французьке насіння, яке щороку набуває все більшого попиту серед українських агровиробників, по-друге — сам захід проходив під патріотичною символікою, що є промовистим свідченням: дух українського народу завдяки єдності — непереможний.

Цьо­го­ ро­ку ­соя ­на­бу­ває ­особ­ли­вої ­зацікав­ле­ності­ се­ред­ ук­раїнських ­аг­ро­ви­роб­ників.­ То­му,­ окрім­ та­ких ­відомих­ про­грам ­у ­се­лекції­ ку­ку­руд­зи,­ як­ Tropical ­Dent®, ­Roots ­Power®,­ та гібри­дів­ соняшнику ­стійких­ до ­нови х­агре­сивних ­рас ­вовчка, ТОВ «Євраліс Семенс Україна» ­пре­зен­ту­ва­ла ­відвіду­ва­чам ­ціка­ву ­доповідь, ­що сто­су­ва­лась­ сої ­як­ стра­тегічно­важ­ли­вої­ для ­аг­робізне­су ­куль­ту­ри.

 

Розповідає Фредерік Гедж,­ керівник ­де­пар­та­мен­ту ­сої­ «Євраліс Семенс Франція»:­

—­ На­сьо­годні ­світові­ площі­ сої­ ста­нов­лять­ близь­ко­ 100­ млн­ га, ­із­ них­ 80% ­площ­ при­па­дає на ­Аме­ри­ку ­і ­ли­ше ­3% ­— ­на ­євро­пейсь­кий ­кон­ти­нент. ­Із ­цьо­го ­об­ся­гу ­євро­пейсь­ких ­площ під ­посіва­ми ­сої ­—­ 45%­ са­ме ­в ­Ук­раїні.­

Так,­ цьо­горіч ­за­галь­на ­пло­ща­ ви­ро­щу­ван­ня­ сої ­в­ Ук­раїні ­ста­но­вить­ 1,6 ­млн­ га. ­Та­ка статис­ти­ка ­го­во­рить­ про­ те,­ що ­ця­ куль­ту­ра стає ­все ­при­ваб­ливішою,­ оскільки­ в Євросоюзі­ хо­чуть­ збільши­ти­ кількість ­про­теїнів ­у­ кор­мах ­та ­про­дукції­ хар­чо­во­го призначен­ня. З­ цією­ ме­тою ­євро­пейсь­ким­ фер­ме­рам,­ які­ ви­ро­щу­ють ­сою, ­на­да­ють­ся префе­ренції. ­Європейсь­кий ­ри­нок ­сої ­— ­це ­ри­нок ­без ­ГМО, ­оскільки ­в ­по­даль­шо­му ­соєва про­дукція йде ­на ­спо­жи­ван­ня ­на­се­лен­ням ­та ­для ­годівлі ­тва­рин.­

У ­Європі­ є чи­ма­ло ­соєвих ­асоціа­цій,­ одні­ з­ найбільших ­—­ Фран­цузь­ка­ соєва­ асоціація­ та Ду­найсь­ка­ соєва ­асоціація, ­які­ жор­ст­ко­ кон­тро­лю­ють ­рівень­ ГМО ­у ­сої.­ Са­ме­ Дунайська соєва­ асоціація ­здійснює кон­троль­ сої ­у­ 15 ­країнах,­ у ­т.­ч.­ в­ Ук­раїні. ­Ця­ асоці­ація ­бу­ла ство­ре­на ­за ­ініціати­ви­ австрійсько­го ­та ­німець­ко­го ­урядів­ з­ ме­тою­ по­пу­ля­ри­зації сої­ в Європі.­

Компанія «Євраліс Семенс» впро­ваджує про­гра­му с­е­лекції­ сої.­ Цю­ про­гра­му­ бу­ло­ започат­ко­ва­но­ на­ півден­но­му ­за­ході ­Франції­ 50 ­років ­тому.­ Тож­ на­разі­ «Євраліс Семенс» мо­же­ за­про­по­ну­ва­ти ­аг­ро­ви­роб­ни­кам ­сор­ти ­сої­ за­ всіма­ гру­па­ми­ стиг­лості­ —­ від­ 000 (дуже ­ранні ­сор­ти)­ до­ ІІ­ ­гру­пи­ (пізні).­ ­

На сьогодні ми можемо стверджу­вати,­ що­ ком­панія ­«Євраліс­ Се­менс» ­—­ один ­із європейсь­ких­ лідерів­­ у ­се­лекції­ сої.­ Так,­ ли­ше­ у ­Франції­ сор­ти ­ком­панії ­зай­ма­ють­ 50%­ усь­о­го ­рин­ку ­сої, ­а­ її ­насіння­ висіва­ють­ на­ 55–60%­ площі­ під­ соєю­ у­ цій ­країні.­ Найпопулярніши­ми­ сор­та­ми ­се­ред­ фран­цузь­ких ­фер­мерів­ є­ пізній­ ЕС Ізідор­ та­ ранній­ ЕС Мен­тор,­ який висіва­ють ­на­ півночі­ Франції.­ До ­речі,­ ос­танній ­сорт­ на­ сьо­годні­ цілком­ доступ­ний ­та ­на­бу­ває ­все ­більшої ­по­пу­ляр­ності ­се­ред ­ук­раїнських ­аг­ро­ви­роб­ників.

Ми ­як ­євро­пейсь­ка ­ком­панія ­ви­роб­ляємо­ ли­ше­ сер­тифіко­ва­не­ насіння­ сої,­ без ­вмісту ГМО.­ Та­кож ­особ­ливістю ­насіння ­сої «Євраліс Семенс» є ­йо­го ­ду­же ­ви­со­ка ­сор­то­ва чистота­ —­ мінімум­ 99%.­ Ці ­умо­ви ­є­ для­ нас­ обов’яз­ко­ви­ми.­ Сор­ти­ сої­ «Євраліс Семенс»,­ порівняно із ­кон­ку­рент­ни­ми­ пред­став­ни­ка­ми ­цьо­го сег­мен­ту,­ де­мон­ст­ру­ють­ ви­со­ку стійкість до­ вірусу­ мо­заїки­ та ­ви­со­ку ­кон­ку­рен­то­с­про­можність­ що­до­ бур’янів.­ По­тенціал­ різних­ сортів­ ся­гає рівня­ 5­т/га та ­має­ підви­ще­ний ­вміст ­про­теїну.­ Ос­танній­ по­каз­ник­ чітко­ регламентується у Франції ­—­ він ­має­ ся­га­ти­ не ­мен­ше­ ніж­ 40%.­ Так,­ сорт­ ЕС Ментор характеризується вмістом ­про­теїну на ­рівні ­43%.

Сор­ти­ сої ­від ­ком­панії­ «Євраліс Семенс»­ на­ сьо­годні­ є­ фун­да­мен­том­ от­ри­ман­ня високих уро­жаїв­ та­ при­бутків.­ Але­ щоб ­до­сяг­ти­ ви­со­ких ре­зуль­татів,­ потрібно­ чітко,­ по­кро­ко­во,­ до­три­му­ва­ти­ся­ тех­но­логії ­ви­ро­щу­ван­ня ­цієї­ куль­ту­ри.­ Тож­ відвіду­ва­чам ­бу­ло ­на­да­но­ вичерп­ну ­інфор­мацію ­про ­ос­новні ­фак­то­ри, ­що ­впли­ва­ють ­на ­вро­жайність ­сої, ­та практичні­ по­ра­ди­ що­до ­то­го,­ як­ «ке­ру­ва­ти» ­її­ посіва­ми.­

Тож ­при­мно­жуй­те­ свої­ при­бут­ки­ за­вдя­ки­ якісно­му ­насінню­­ «Євраліс Семенс»! ­

Основні критерії вибору сорту

Ø  Ранньостиглість: сорт повинен бути адаптований до кліматичної зони та до строків посіву. Для України більше підходять дуже ранні та ранні сорти груп стиглості 000 та 00.

Ø  Врожайність: сорти сої від Євраліс Семенс мають потенціал врожайності до 5 т/га.

Ø  Стійкість до хвороб: потрібно уникати сортів, нестійких до склеротинії. Сорти сої Євраліс Семенс ЕС Ментор та Алігатор мають високу стійкість до склеротинії.

Ø  Стійкість до вилягання: добре розвинені рослини забезпечують легкий збір врожаю, зменшують ймовірність ураження склеротинією при створенні певних умов для розвитку цієї хвороби. Сорти сої Євраліс Семенс ЕС Ментор та Алігатор відповідають цим критеріям.

Ø  Вміст протеїнів: для використання в продуктах харчування необхідна наявність великої кількості протеїнів. ЕС Ментор містить до 43% протеїнів.