Акція! Компенсація (програма страхування посівів озимого ріпаку ЄВРАЛІС 2019-2020)

7 Травня 2019

«15» травня 2019
Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Акційна пропозиція по озимому ріпаку від ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА» – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння озимого ріпаку під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» (гібриди озимого ріпаку ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Сюріель, ЕС Ангел виробництва Євраліс Семенс у 2019 році) (надалі – «Акційна продукція»).

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул.Васильківська, 14

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 15.05.2019 по 30.03.2020 р. включно по всій території України,  за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, територій, що знаходяться поза контролем уряду України відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до неї, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, на Акційну продукцію, що була придбана в період з 15.05.2019 по 30.09.2019.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, а являються офіційними представниками господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Акції.
2) Для участі в Акції Учасник має придбати у дистриб’ютора ТОВ «Євраліс Семенс Україна» насіння озимого ріпаку ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Сюріель, ЕС Ангел до 30.09.2019р. в кількості, зазначеній у п.3. цієї статті.
3) Один Учасник Акції гарантовано має право на отримання Компенсації посівів при купівлі не менше 30 мішків Акційної продукції під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» .
4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції..

7) Порядок та строки отримання Компенсації:

1) Учасник Акції має право на отримання Компенсації у разі надання всіх відповідних актів та документів зазначених в цих Правилах.
2) Учасник Акції отримує право на Компенсацію після надання актів фактичного відвантаження Акційної продукції, законтрактованої в період з 15.05.2019 по 30.09.2019. Факт відвантаження Акційної продукції підтверджується копією видаткової накладної.
3) Учасник Акції повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи Замовника, підтверджуючий факт посіву та стан посівів перед входом в зиму (рослини озимого ріпаку повинні входити в зиму з діаметром кореневої шийки 6-12 мм, мінімальна кількість справжніх листків 6-8 шт., виніс точки росту не більше 8 мм від поверхні ґрунту, густота оптимальна, – згідно рекомендації “Євраліс Семенс”). Учасник Акції (його представник) зобов’язаний передати Замовнику Акт огляду поля з посівом Акційної продукції до 20.12.2019 року.
4) Учасник Акції повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи “Євраліс Семенс Україна”, підтверджуючий факт загибелі посівів озимого ріпаку від морозів.
5) Учасник Акції повинен надати довідку з відділу статистики щодо списання загиблих площ озимого ріпаку.
6) Компенсація розповсюджується виключно для господарств, які застосовують повну інтенсивну технологію вирощування, яка включає в себе повний хімічний захист від бур’янів, хвороб та шкідників із застосуванням росторегулюючих препаратів восени та відповідної системи внесення добрив.
7) Під Компенсацією розуміється продаж насіння під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» за ціною 1 грн. без ПДВ.
8) Під Компенсацією розуміється відшкодування насіння кукурудзи чи соняшнику ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» на площу озимого ріпаку, що загинула від морозів в період сезону 2019-2020 рр. на вибір ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але обов’язково рекомендованих гібридів для відповідної зони посіву та технології.
9) Умови Акції розповсюджуються тільки на насіння, придбане дистриб’ютором у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2019 році. Список дистриб’юторів визначений на сайті https://euralis.ua//.
10) Замовник Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Акційної продукції до 30.09.2019 р.
11) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Компенсації . Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Переможця Акції права на отримання Компенсації. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отриманняКомпенсації, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 15.05.2019р. по 30.09.2019 р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції https://euralis.ua/ та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайтіhttps://euralis.ua//.

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.
4) Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Компенсації, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданою Компенсацією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такої Компенсації .
5) Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання Компенсації з їх публікацією на сайті https://euralis.ua/.
6)Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовник Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

10) Персональні дані

 

1) Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Компенсації.
2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

Відповідальна особа

Керівник відділу маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Молокович Ольга

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.