Встигніть придбати гібриди кукурудзи до посівної!

20 Березня 2020

Promo-акцію продовжено до кінця квітня! Детальніше за посиланням

«01» жовтня 2019
Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Акційна пропозиція по насінню кукурудзи ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА» – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь весь асортимент гібридного насіння кукурудзи ТОВ «Євраліс Семенс Україна», придбаного через дистриб’юторську/дилерську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 01.10.2019 р. по 30.04.2020 р. включно по всій території України,  за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, територій, що знаходяться поза контролем уряду України відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до неї, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, на Акційну продукцію, що була придбана в період з 01.10.2019 по 31.12.2019.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які на момент проведення акції досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, і являються офіційними представниками фермерських господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Акції (надалі – «Учасник», «Учасники»).

2) Для участі в Акції Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна», вказаних на сайті https://euralis.ua/, насіння будь-якого гібрида кукурудзи ТМ «EURALIS» / «EURALIS SEMENCES»   до 31.12.2019 р. в кількості 100 (ста), 250 (двісті  п’ятдесяти) та 500 (п’ятиста) мішків.

3) За купівлю кожних 100 (ста) мішків будь-якого гібрида кукурудзи в одного з дистриб’юторів/дилерів  ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати  додатково 6% (шість) Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

4) За купівлю кожних 250 (двісті  п’ятдесяти) мішків  будь-якого гібрида кукурудзи в одного з дистриб’юторів/дилерів  ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати  додатково 8% (вісім) Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

5) За купівлю кожних 500 (п’ятиста) мішків будь-якого гібрида кукурудзи в одного з дистриб’юторів/дилерів  ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати  додатково 10% (десять) Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

6)  Під подарунком розуміється продаж промо-мішків насіння кукурудзи ТОВ “Євраліс Семенс Україна” попередніх років виробництва, через дистриб’юторську/дилерську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учаснику Акції, асортимент  на вибір дистриб’ютора/дилера ТОВ “Євраліс Семенс Україна” за 1,20 грн з ПДВ. Кількість промо-мішків розраховується за математичним правилом округлення. Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

 

7) Порядок та строки отримання Компенсації:

 1)  Учасник Акції має право на отримання Подарунку за купівлю від 100 (ста), 250 (двісті  п’ятдесяти) та 500 (п’ятиста) мішків Акційної продукції   в одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

2) Умови Акції вважаються недотриманими, якщо Учасник Акції в сумі купив менше 100 (ста) мішків Акційної продукції у одного  дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна» або більше 100 (ста) мішків у двох і більше дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

3) Учасник Акції отримує Подарунок разом або після фактичного відвантаження  дистриб’ютором/дилером ТОВ «Євраліс Семенс Україна» необхідної кількості Акційної продукції, законтрактованої в період дії Акції. Факт відвантаження Акційної продукції підтверджується копією видаткової накладної.

4) Умови Акції розповсюджуються тільки на Акційну продукцію, придбану дистриб’ютором/дилером у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2019 році. Список дистриб’юторів/дилерів визначений на сайті https://euralis.ua//.

5) Замовник Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Акційної продукції до 31.12.2019 р.

6) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Учасником Подарунку. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Подарунка. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01.10.2019р. по 31.12.2019 р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції https://euralis.ua/ та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті https://euralis.ua//.

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.
5) Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання Подарунка з їх публікацією на сайті https://euralis.ua/.
6)Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовник Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

 

10) Персональні дані

 

1) Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.
2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Тимошенко Сергій

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.