Програма «Компенсація»

29 Травня 2020

Програма «Компенсація» (програма страхування посівів озимого ріпаку ЄВРАЛІС 2020-2021)

 

«15» травня 2020 р.
Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

 

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ 

1) Назва Програми (при її наявності):

Програма– «Програма «Компенсація» (програма страхування посівів озимого ріпаку ЄВРАЛІС 2020-2021)» – (надалі – «Програма»).

2) Мета проведення Програми 

 

Метою проведення Програми є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Програми в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Програмі

В Програмі бере участь наступна продукція: насіння озимого ріпаку під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» (ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Ангел, ЕС Сюріель виробництва Євраліс Семенс у 2020 р. через  мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна»), (надалі – «Продукція»).

4) Інформація про Замовника/

Організатора Програми

Назва:

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Програми:

Програма діє з 01.06.2020 р. по 30.03.2021 р. включно, на Продукцію придбану в період з 01.06.2020 р. по 31.08.2020 р. включно. Програма проводиться на всій території України, за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

6) Детальні умови участі в Програмі, права та обов’язки учасників Програми 

1) Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які на момент проведення Програми досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/ Організатора Програми та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Програми, а являються офіційними представниками господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Програмі.
2) Для участі в Програмі Учасник має придбати у дистриб’ютора ТОВ «Євраліс Семенс Україна» насіння озимого ріпаку ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» ріпаку ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Ангел, ЕС Сюріель до 31.08.2020 р. включно в кількості, зазначеній у п.3. цієї статті.
3) Один Учасник Програми гарантовано має право на отримання Компенсації посівів при купівлі не менше 30 мішків Продукції під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» .
4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Програми.

7) Порядок та строки отримання Компенсації:

1) Учасник Програми має право на отримання Компенсації у разі надання всіх відповідних актів та документів зазначених в цих Правилах.
2) Учасник Програми отримує право на Компенсацію після надання актів фактичного відвантаження Продукції, законтрактованої в період з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р. включно. Факт відвантаження Продукції підтверджується копією видаткової накладної.
3) Учасник Програми повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи Замовника, підтверджуючий факт посіву та стан посівів перед входом в зиму (рослини озимого ріпаку повинні входити в зиму з діаметром кореневої шийки 6-12 мм, мінімальна кількість справжніх листків 6-8 шт., виніс точки росту не більше 8 мм від поверхні ґрунту, мінімальна густота на час обстеження посіву повинна бути на рівні 40 рослин на 1 м2, – згідно рекомендації “Євраліс Семенс”). Учасник Програми (його представник) зобов’язаний передати Замовнику Акт огляду поля з посівом Продукції до 20.12.2020 року.

4) Учасник Програми повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи ТОВ “Євраліс Семенс Україна”, підтверджуючий факт  повної загибелі посівів озимого ріпаку від морозів, а в разі часткової загибелі, кількість  виживших рослин становить на 1 м2 менше 20 шт та спостерігається нерівномірне розміщення рослин по площі. .
5) Учасник Програми повинен надати довідку з відділу статистики щодо списання загиблих площ озимого ріпаку.

6) Компенсація розповсюджується виключно для господарств, які застосовують повну інтенсивну технологію вирощування, яка включає в себе, забезпечення отримання рекомендованої кількості рослин озимого ріпаку на 1 м2 при відновленні вегетації, повний хімічний захист від бур’янів, хвороб та шкідників із застосуванням росторегулюючих препаратів восени та відповідної системи внесення добрив.

7) Під Компенсацією розуміється продаж насіння під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» за ціною 1 грн. 20 коп. з ПДВ.
8) Під Компенсацією розуміється відшкодування насіння кукурудзи чи соняшнику ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» на площу озимого ріпаку, що загинула від морозів в період сезону 2020-2021 рр. на вибір ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але обов’язково рекомендованих гібридів для відповідної зони посіву та технології.
9) Умови Програми розповсюджуються тільки на насіння, придбане дистриб’ютором у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2020 році. Список дистриб’юторів визначений на сайті https://euralis.ua//.
10) Замовник Програми залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Продукції по 30.09.2020 р. включно.
11) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Компенсації. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/ неповне надання визначених вище документів, та/ або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Переможця Програми права на отримання Компенсації. При цьому такий Учасник Програми вважається таким, що відмовився від отримання Компенсації, та не має права на одержання від Організатора Програми будь-якої компенсації

8) Порядок інформування учасників Програми  про умови даної Програми 

1)Рекламна інформація про проведення Програми буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01.06.2020р. по 31.08.2020 р. включно в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Програми можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Програми https://euralis.ua/ та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2)Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Програми на весь Період проведення Програми на сайті https://euralis.ua//.

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Програми, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Програми та/або рішення Замовника/Організатора Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Програми.
4) Замовник/Організатор Програми не несуть відповідальності перед Учасниками Програми стосовно подальшого використання Компенсації, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Програми скористатись наданою Компенсацією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такої Компенсації.
5) Замовник Програми має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Програми, в тому числі змінювати строки дії Програми, строки видачі, умови отримання та використання Компенсації з їх публікацією на сайті https://euralis.ua/.
6)Замовник Програми / залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Замовник Програми / залучених ним третіх осіб обставини.

10) Персональні дані

 

1)Учасник Програми діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Програми бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Програмі та отриманням Компенсації.
2) Беручи участь в Програми, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Програми на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Програмі, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Програми та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.


Відповідальна особа

Керівник відділу операційного маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Гриценко Юлія

 

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.